Operatori asociați Renault

Notificare de confidențialitate privind protectia datelor personale în scop de marketing/studii de marketing și satisfacție client

Societățile afiliate din Grupul Renault Romania: Renault Commercial Roumanie SRL, Automobile Dacia SA, Renault Technologie Roumanie SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Finanțare Romania SRL, RCI Broker de Asigurare SRL sunt responsabile, în calitate de Operator, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, număr telefon fix/mobil, adresă email, data nașterii/vârsta, județ/oraș. 

 

Scopurile pentru care prelucram datele personale ale clienților sunt: Marketing (operațiuni de primire oferte comerciale pentru mărcile Dacia, Renault și Nissan, evenimente de marketing, lansări de produse, oferte de fidelizară, oferte de finanțare, noutăți despre mărcile Dacia, Renault și Nissan, invitații la test drive pentru modelele Dacia, Renault și Nissan), efectuarea de studii de marketing și satisfacție client, transmiterea de oferte de asigurări CASCO și RCA, vânzarea de asigurări CASCO și RCA .

 

Pentru scopurile enunțate mai sus se vor prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, număr telefon fix/mobil, adresa email, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, data nașterii/vârsta, județ/oraș, exclusiv pe baza consimțământului obținut în mod expres, liber și neechivoc.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat. Modelul de consimțământ este atașat prezentei notificări și este parte integrantă din ea.Consimțământul poate fi retras în orice moment.Datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate de către Operator și de către celelalte societăți afiliate, făcând parte din Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi, precum si de  împuterniciții Operatorului, respectiv rețelele de Agenți Dacia/Renault/Nissan și subîmputerniciții acestora care desfășoară activități în cadrul acestor acțiuni. Lista completa se regăsește pe site-urile: https://www.renault.ro/imputerniciti-operare-date.html,

https://www.dacia.ro/imputerniciti-operare-date.html,

Datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate si de către Operatorii Asociați respectiv reteaua de Reparatori Autorizati, Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare și subîmputerniciții acestora care desfășoară activități in cadrul acestor acțiuni. Lista completă se regăsește pe site-ul: www.renault.ro/operatori-asociati.html

 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, punere la dispoziție și celorlalți organizatori ai evenimentului, diseminare, stocare, ștergere.

 

Uneori, în procesele noastre utilizăm decizii individuale automatizate inclusiv pentru crearea unor profiluri, care în anumite circumstanțe pot produce efecte juridice. În acest caz, deciziile automatizate se pot baza pe unul din criteriile prevăzute de Art. 22 GDPR și anume a) necesitatea încheierii unui contract; b) dispoziție a legii; sau c) consimțământul explicit al persoanei vizate.

 

Dacă am obținut consimțământul dumneavoastră explicit putem utiliza decizii individuale automatizate, inclusiv pentru crearea unor profiluri, pentru a va trimite oferte de asigurare CASCO și RCA dedicate profilului și nevoilor dumneavoastră. 

 

Veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automatizate pe care le luăm. Aveți dreptul a) sa vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata; b) sa solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane; c) sa contestati decizia automatizata.

 

În general vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil sa ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioada mai lunga, determinată de unele prevederi legale. Datele personale prelucrate ale persoanelor în scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani in cazul clienților și 3 ani in cazul prospecţilor.

 

Dacă aveți întrebări cu privire la acest formular și la protecția confidențialității sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, va rugam sa ne contactați printr-un email la dpo.romania@renault.com si/sau la adresa poștală Renault Commercial Roumanie, Str. Preciziei nr. nr. 3G, Clădirea A, Parter, camera AP 10. Vom încerca sa îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

 

Drepturile dvs. fata de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

 

Dreptul de a retrage consimțământul: Consimțământul poate fi retras în orice moment, scriind un email la dpo.romania@renault.com si/sau la adresa poștală Renault Commercial Roumanie, Str. Preciziei nr. nr. 3G, Clădirea A, Parter, camera AP 10.

 

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a va păstra datele cu caracter personal care sunt în posesia sau controlul nostru: exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

 

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale dvs.

 

Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.

 

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

 

Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

  • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a va opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executați acest drept de obiecție la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesita prelucrarea de către noi;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 

Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneți prelucrării, va rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestora de către noi.


Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusă încălcare.


Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scara largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/îi va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Consimțământ prelucrare date personale în scop de marketing/studii de marketing și satisfacție client - înainte de a vă da consimțământul vă rugăm să citiți cu atenție notificarea de confidențialitate

Având în vedere condițiile menționate în «Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, studii de marketing și satisfacție client», îmi exprim consimțământul în  cunoștință de cauză, în  mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea următoarelor mele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon fix/mobil, adresa email, adresa de domiciliu, data nașterii/vârsta, județ/oraș, pentru operațiuni de primire oferte comerciale pentru mărcile Dacia, Renault și Nissan, evenimente de marketing, lansări de produse, oferte de fidelizare, oferte de finanțare, noutăți despre mărcile Dacia, Renault și Nissan, invitații la test drive pentru modelele Dacia, Renault și Nissan, în vederea efectuării de studii de marketing și satisfacție clienți precum și pentru a primi oferte de asigurări. 

Consimțământ prelucrare date pentru decizii automatizate (crearea de profiluri) - înainte de a vă da consimțământul vă rugăm să citiți cu atenție notificarea de confidențialitate

Având în vedere condițiile menționate în «Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, studii de marketing și satisfacție client», îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea următoarelor mele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, număr telefon fix/mobil, adresa email, adresa de domiciliu, adresa de corespondentă, data nașterii/vârsta, județ/oraș, istoric daune pentru operațiuni de  utilizare a datelor dvs cu caracter personal pentru luarea unor decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri pentru a va transmite oferte de asigurări CASCO și RCA personalizate, dedicate nevoilor dumneavoastră.